b_001

 001

 

1. ภารกิจ มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการการฌาปนกิจสงเคราะห์ การศาสนพิธี การกีฬา การดุริยางค์ การบันเทิง และกิจการสโมสร มีผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหารเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

2. การแบ่งมอบ เป็นส่วนราชการขึ้นตรงสำนักผู้บังคับบัญชา

3. ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ

    3.1   เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการ อาคารสวัสดิการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ การศาสนพิธี และการอบรมศีลธรรมแก่ข้าราชการและครอบครัวของส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย

    3.2   เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการกีฬาทหารของกองทัพไทย และการกีฬาทหารระดับประเทศ

    3.3   ดำเนินการกิจการดุริยางค์ การฝึกศึกษาและพัฒนาการดนตรี รวมทั้งปฏิบัติการแสดงดนตรี เพื่อสนับสนุนหน่วยทหารและส่วนราชการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

    3.4   ประสานงานและดำเนินการกิจการสโมสร เกี่ยวกับการบริการและบันเทิง กิจการร้านค้า การกีฬาสโมสรและกิจกรรมนันทนาการ ให้แก่ข้าราชการและครอบครัวของส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย

    3.5   ประสานการปฏิบัติและดำเนินกิจการสวัสดิการร่วมกับหน่วยงานภายในกองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพไทย

    3.6   ดำเนินการเกี่ยวกับการเงินให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน

4. การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ สำนักสวัสดิการทหาร แบ่งส่วนราชการออกเป็น

    4.1 กองสนับสนุน มีหน้าที่ให้การสนับสนุนหน่วยขึ้นตรงสำนักสวัสดิการในเรื่องเกี่ยวกับการสารบรรณ การธุรการ การกำลังพล การส่งกำลัง การพลาธิการ การขนส่ง การสวัสดิการ การบริการ และการรักษาความปลอดภัย

    4.2  กองสวัสดิการ มีหน้าที่เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการ อาคารสวัสดิการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ การศาสนพิธี และอบรมศีลธรรมแก่ข้าราชการและครอบครัวของส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย

    4.3  กองการกีฬา มีหน้าที่เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการกีฬาทหารกองบัญชาการกองทัพไทย และการกีฬาระหว่างประเทศ

    4.4   กองดุริยางค์ มีหน้าที่ดำเนินการกิจการดุริยางค์ของกองบัญชาการกองทัพไทย

    4.5 กองกิจการสโมสร มีหน้าที่ประสานงานและดำเนินการกิจการสโมสร เกี่ยวกับการบริการและการบันเทิง กิจกรร้านค้า การกีฬาสโมสร และกิจกรรมนันทนาการให้แก่ข้าราชการและครอบครัวของส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย

 
Welcome to my site!

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
สำนักสวัสดิการทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย

อ่านประกาศ คลิก ที่นี่!!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Google search